bg flagen flag
iln grantsmosv
                                                  

Оперативна програма:
Опазване на околната среда и климатични промени
Приоритетни оси: Морски води

Наименование на процедура:

„Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“

Код на процедура: BGENVIRONMENT-2.003

Наименование на проекта/информацията:

Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води

Срок на изпълнение, месеци: 38

Кратко описание на проекта/информацията:

Основна цел на проектното предложение е изпълнението на целевата акватория по проекта на 3 инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда от земни източници и на тази база, разработването и провеждането на 2 образователни кампании и 1 национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. За реализиране на основната цел на проекта са дефинирани 3 специфични цели, планирани да бъдат постигнати чрез изпълнението на следните 5 проектни дейности:

1. Управление на проекта;
2. Осигуряване на публичност на проекта;
3. Реализиране на инициативи, свързани с намаляване на замърсяването на морска среда с произведени от човека отпадъци;
4. Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с реализираните инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда;
5. Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение източниците на замърсяване на морските води и инициативи за намаляването им.

Целевата акватория по проекта е специално подбрана с оглед целите му и обхваща бреговете на Черно море, попадащи в териториалния обхват на община Поморие; р.Ахелой, вливаща се в Черно море на територията на община Поморие и Поморийското езеро.
В резултат от първоначална оценка на състоянието на морската околна среда на територията на българската акватория на Черно море са установени морски отпадъци, сред които: полиетиленови торби, битови пластмаси, индустриални метални отпадъци, изоставени хрилни мрежи, метални отпадъци от кораби и автомобилни гуми (каучукови отпадъци) и др. В проекта са засегнати онези от изброените отпадъци, имащи способността да изплуват на повърхността на водата, които е предвидено да бъдат събирани чрез специални високотехнологични водни дронове и отвеждани извън съответната целева акватория по проекта.
Настоящото проектно предложение допълва предвидените мерки в Морска стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България.

Този уебсайт е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този уебсайт се носи от бенефициента – Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и/или Програмния оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.