bg flagen flag

Детайли за проекта

                                                    

Цел/и на проекта/информацията:

Основна цел на проектното предложение е изпълнението на целевата акватория по проекта на 3 инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда от земни източници и на тази база, разработването и провеждането на 2 образователни кампании и 1 национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.
За реализиране на основната цел на проекта са дефинирани следните 3 специфични цели (СЦ):
СЦ№1 - подобряване процесите на мониторинг и управление на морските води, осъществявани по крайбрежието на Черно море и вливащата се река Ахелой, както и близкото езеро на територията на Община Поморие чрез провеждане на анализи и разработване на система за опазване на морската среда от земните източници на замърсяване от човешката дейност на целевата акватория по проекта;
СЦ№2 - провеждане на 2 образователни кампании: 1 за източниците на замърсяване на морските води и инициативи за намаляването им и 1 за приложимостта и повторното използване на събрани отпадъци от повърхността на целевата акватория по проекта;
СЦ№3 - провеждане на 1 национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. Предвидените по проекта интервенции е планирано да бъдат проведени в 3 целеви локации (целева акватория по проекта), както следва:
• По бреговете на Черно море, попадащи в териториалния обхват на община Поморие;
• В р.Ахелой, вливаща се в Черно море на територията на община Поморие – по поречието на р. Ахелой са разположени 1 град и 3 села, в т.ч. с. Драганово в общ. Бургас; с. Медово, с. Александрово и гр. Ахелой в общ. Поморие, генериращи отпадъци от земни източници, отвеждани по реката в Черно море;
• В Поморийско езеро, което е естествена крайбрежна лагуна, разположена северно от град Поморие. Езерото е отделено от Черно море с естествена пясъчна коса (томболо) и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал, чрез който се осъществява притока и оттока на морска вода. Чрез свързващия канал отпадъците от земни източници, попаднали в езерото достигат до черноморските води.
В резултат от първоначална оценка на състоянието на морската околна среда на територията на българската акватория на Черно море са установени следните морски отпадъци: полиетиленови торби, битови пластмаси, индустриални метални отпадъци, изоставени хрилни мрежи, метални отпадъци от кораби и автомобилни гуми (каучукови отпадъци) и др. В проекта са засегнати онези от изброените отпадъци, имащи способността да изплуват на повърхността на водата, които е предвидено да бъдат събирани чрез специални високотехнологични водни дронове и отвеждани извън съответната целева акватория по проекта.
Настоящото проектно предложение допълва предвидените мерки в Морска стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България.
На база горе-посоченото, основната и специфичните целите на проекта са в пълно съответствие и с целта на покана BGENVIRONMENT-2.003 по ООСКП.

Този уебсайт е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този уебсайт се носи от бенефициента – Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и/или Програмния оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.