bg flagen flag

Проведе се първата инициатива по проект за намаляване на морските отпадъци в Поморие


На 14 декември 2023 г. се проведе първата инициатива за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда чрез почистване на първата целева локация по бреговете на Черно море - Рибарско пристанище Поморие и Пасажерско пристанище, попадащи в териториалния обхват на община Поморие, планирана по проект BGENVIRONMENT-2.003-0006 „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., който Община Поморие изпълнява. Партньори по проекта са Местна инициативна рибарска група /МИРГ/- Поморие и норвежката фирма International Development Norway AS.

За целта община Поморие закупи и пусна в експлоатация два високо-технологични водни дрона за събиране на плуващи на повърхността на водата отпадъци, в т.ч.: полиетиленови торби, битови пластмаси, изоставени хрилни мрежи, изкарване на чужда и вредна растителност от водата и др. Двата водни дрона, функционират като интелигентен инструмент, плуващ във водата, извличащ нежелан отпадък и материал, и събиращ данни за морската среда. По този начин ще бъде осъществено почистването и последващия мониторинг и управление на водите на трите целеви акватории. Специално избраните и включени в проекта дронове оставят нулев въглероден отпечатък по време на работа.

Престоят още две инициативи в целевите локации (целевата акватория) по проекта, които са планирани да се осъществят в р. Ахелой, вливаща се в Черно море на територията на община Поморие и в Поморийското езеро.

Основната цел на проекта е изпълнението на три инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда от земни източници и на тази база, разработването и провеждането на две образователни кампании една национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.
Планирани са и мерки за повишаване на информираността на широката общественост, които да демонстрират разнообразието и многофункционалността на реализираните инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда от земни източници.

Реализирането на основните цели и планираните мерки по проекта ще се превърнат в предпоставка за репликиране и мултиплициране на регионално и национално ниво на постигнатите резултати, както и привличането и провокирането на гражданите към екологосъобразното мислене и по-конкретно, към мисленето в посока намаляване на замърсяването на морската среда, в т.ч. към перспективите, които по-чистата морска вода предоставят на гражданите и местния бизнес.

Тази публикация е реализиранa в рамките на проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.